pbl

PBL  – ראשי תיבות לשלוש מתודות שונות:

למידה מבוססת פרויקטים: Project Based Learning

למידה מבוססת שאלה: Problem Based Learning

למידה מבוססת תוצר: Product Based Learning

 מאפייני למידה מבוססת פרויקטים -ל PBL חמישה מאפיינים: ( J. W Thomass בתוך זוהר 2014)

הנושא מרכזי  בתכנית הלימודים.

  1. העבודה מאורגנת סביב שאלה מניעה שמובילה את התלמידים לעיסוק במושגים ותהליכים מרכזיים בנושא הנלמד.

  2. העבודה כוללת חקר והבניית ידע.

  3. התהליך מנוהל על ידי התלמידים אשר אחראים לבחור, לתכנן ולנהל את מהלך העבודה.

  4. התהליך אותנטי ורלוונטי. עוסק בבעיות הקשורות לעולם האמיתי וכאלה שלתלמידים אכפת מהן.

 שלבי תהליך למידה מבוססת פרויקטים  האופייניים לתהליך למידה בשיטת ה – PBL (רם, 2014):

  1. בחירת נושא מתוך תכנית הלימודים הנדרשת. הנושא יהיה כזה שירתק את המורה, שיהיה רלוונטי לתלמידים (קשור לעולמם ולבני גילם), נושא שמעסיק את הקהילה (בית ספר, שכונה, עיר) או מהווה אתגר מהעולם החיצוני (תעשיה, חברה, אקטואליה וכד').

  2. חקר שיטתי – התלמידים יוזמים תהליך חקר שיטתי המתמקד בשאלה או בבעיה מורכבת ואותנטית לקראת תוצר משמעותי.

  3. איסוף חומרים ומקורות מידע ותכנון לוח הזמנים.

  4. הכנת תוצרים ברמה גבוהה תוך רכישת כישורים של המאה ה- 21: עבודת צוות, סיעור מוחות, תקשורת, פרזנטציה בפני קהל.

  5. הצגה פומבית בפני קהל –  POL (presentation of learning). בחירת הקהל נעשית על ידי התלמיד תוך כדי דיאלוג ועריכת רפלקציה על כל התהליך.

חשוב לציין שה – PBL איננו ה"קינוח" של הלמידה, אלא הלמידה העיקרית. מעבר לחוויה שבתהליך, התלמידים מתמודדים עם משימות אינטלקטואליות הכוללות קריאה, חקר, כתיבה והצגה בפני קהל בתכנים שהינם חלק בלתי נפרד מתכניות הלימודים.

לחצו כאן כדי לצפות בסרטון בהשתתפות תלמידי ביה"ס

להלן קישורים לתוצרי התלמידים:

חקר המרגלים

טיפולים כימותרפיים – תורמים או גורעים?

חקר מתמטי

הגורמים לעוני

לחצו כאן על מנת לצפות בסרטון בנושא

מחוון לעבודת pbl