חוק חינוך חובה

במדינת ישראל מעוגנת הלמידה במוסדות החינוך באמצעות חוק חינוך חובה.

 

תפקידם ואחריותם של ההורים לדאוג שילדיהם ילמדו באחד ממוסדות החינוך. כמו-כן, תפקידם לדאוג שילדיהם יגיעו מידי יום לביה"ס ובזמן.

 

ביה"ס אחראי לתלמידים מרגע הגיעם לביה"ס ועד תום יום הלימודים (יום הלימודים הקצר ביותר מסתיים בימים א'-ה' בשעה 12:45 וביום ו' בשעה 11:45).

 

 

 

התנהגות מצופה

תגובה על הפרת התנהגות

הגעה לביה"ס ולשיעורים

על התלמידים להגיע בשעה 7:55 לפני תחילת יום הלימודים.

בשעה 7:55 מושמע צלצול המודיע להיכנס לכיתות ובשעה 8:00 מושמע צלצול שני המודיע על תחילת יום הלימודים.

כל כניסה לאחר 8:00 נחשבת לאיחור.

כמו כן, יש להגיע בזמן לשיעור לאחר ההפסקה.

תלמידים, שיגיעו באיחור לביה"ס/לשיעור ירשמו, אלא אם יימסר אישור מחלה או אישור רפואי אחר המצדיק את האיחור.

אישורים מההורים אינם מצדיקים את האיחור, הם רק מסבירים אותו!

ילדים שיגיעו באיחור ליום מבחן, יוכלו להיבחן רק אם יציגו אישור רפואי.

תלמיד המאחר לביה"ס/לשיעור יירשמו איחוריו במערכת המשוב (סמארטסקול).

מעל שלושה איחורים – ירד ציון בהתנהגות על פי סדרי ביה"ס.

שהות בביה"ס

ביה"ס אחראי לתלמידים מרגע הגיעם לביה"ס מהשעה 7:45.

לא ניתן לשחרר תלמידים מביה"ס ללא אישור הורים וללא ליווי הורים לפני השעה 12:45.

במקרים של תחושות ומיחושים ההורים יוזמנו לקחת את התלמידים שימתינו עד בוא ההורים בכיתת הלימוד. תלמידים שנאלצים מסיבה כלשהי לצאת מביה"ס לפני תום יום הלימודים יצאו אך ורק בליווי מבוגר ולאחר אישור מהנהלת ביה"ס.

בתום יום הלימודים יש לעזוב את מתחם ביה"ס.

 

היעדרות מלימודים

על התלמידים להגיע מידי יום לביה"ס.

מחנך/ת הכיתה יצור/תיצור קשר עם התלמידים הנעדרים לאחר 3 ימי היעדרות.

במקרה של היעדרות מביה"ס על התלמידים להצטייד באישור ביום הגעתם: היעדרות עד 5 ימים – אישור מההורים. היעדרות בת 5 ימים ומעלה – אישור רופא בלבד!

אם ביום ההיעדרות יתקיים מבחן, התלמידים הנעדרים מיום זה יוכלו להבחן במועד ב' רק בתנאי שיציגו אישור רופא (גם אם ההיעדרות היא של יום אחד).

מכתב רשמי ישלח להורים בתום השליש/סמסטר המודיע על מס' חריג של ימי היעדרות עם העתק לקב"ס ולטיפולו.

במקרה של היעדרויות, חובת השלמת החומר וההיבחנות היא על התלמידים ועל פי שיקול דעת המורה.

היעדרות משיעור

מצופה מכל תלמיד להיכנס לכיתה מיד עם הצלצול לתחילת השיעור.

תלמיד שמבקש או שמתבקש להעדר משיעור מסיבות שונות יוכל לעשות זאת רק לאחר קבלת אישור מהמורה המלמד. כמו כן, ידאג התלמיד להשלים את החומר שנלמד.

אישורי יציאה

הורים יהיו מודעים על יציאת התלמידים מביה"ס מס' ימים מראש, יחתמו על הסכמתם וימסרו את טופס ההסכמה למחנכת הכיתה.

תלמיד ללא אישור יציאה חתום, שנמסר עד יום לפני היציאה, לא יעזוב את שטח ביה"ס וילמד בכיתה אחרת. לא תהיה אפשרות להתקשר להורים ביום היציאה לקבלת אישורים.

כניסת מבוגרים במהלך יום

הלימודים לביה"ס

הורים יוכלו להיכנס לביה"ס ו/או לכיתה בשעות הלימודים אך ורק בתאום מראש ובהצגת הזמנה מטעם ביה"ס.

הורים שמגיעים על מנת להביא לילדים ציוד/אוכל וכד' ישאירו את הציוד עם שם התלמיד/ה והכיתה אצל השומר (בשער הכניסה הראשי) והלה יעביר את הציוד למזכירות. אנו נדאג להעביר את הציוד לתלמיד/ה.